VIETNAMESE
mô học
ENGLISH
histology
NOUN
/hɪˈstɑləʤi/
Mô học là ngành khoa học nghiên cứu vi cấu trúc của tế bào, mô. Mô học có thể được miêu tả là vi giải phẫu học.
Ví dụ
1.
Mô học là nghiên cứu khoa học về cấu trúc của mô từ thực vật, động vật và các sinh vật sống khác.
Histology is the scientific study of the structure of tissue from plants, animals, and other living things.
2.
Mô học có thể được miêu tả là vi giải phẫu học.
Histology can be described as microanatomy.
Ghi chú
Mô học (histology) gồm 3 phần chính:
- Tế bào học: Cytology
- Mô học đại cương: General histology
- Mô học hệ cơ quan: Organ system histology