VIETNAMESE
máy móc
thiết bị cơ khí
ENGLISH
machine
NOUN
/məˈʃin/
Máy móc (hoặc thiết bị cơ khí) là thiết bị sử dụng sức mạnh để tác dụng lực và điều khiển chuyển động nhằm thực hiện một hành động dự định nào đó phục vụ con người.
Ví dụ
1.
Máy móc hiện đại là một hệ thống phức tạp gồm các yếu tố cấu trúc, cơ chế, thành phần điều khiển và giao diện.
Modern machine is a complex system of structural elements, mechanisms, control components and interfaces.
2.
Máy móc có thể được điều khiển bởi động vật, con người, các lực tự nhiên như gió và nước, và bằng năng lượng.
Machines can be driven by animals, people, natural forces such as wind and water, and by energy.
Ghi chú
Cùng phân biệt machine tool nha!
- Máy móc (machine) là thiết bị sử dụng sức mạnh để tác dụng lực và điều khiển chuyển động nhằm thực hiện một hành động dự định nào đó phục vụ con người. - Công cụ (tool) là một thiết bị cơ khí nhằm thực hiện một công việc dễ dàng hơn.