VIETNAMESE

lý luận nhà nước và pháp luật

lý luận về nhà nước và pháp luật

ENGLISH

general theory of the state and law

  
NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈθɪri ʌv ðə steɪt ænd lɔ/

Lý luận nhà nước và pháp luật là lĩnh vực nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của nhà nước, cùng với hệ thống pháp luật và quy định của một quốc gia.

Ví dụ

1.

Ông đã viết một cuốn sách toàn diện về lý luận nhà nước và pháp luật.

He wrote a comprehensive book on the general theory of the state and law.

2.

Lý luận nhà nước và pháp luật khám phá mối quan hệ giữa quản trị và hệ thống pháp luật.

The general theory of the state and law explores the relationship between governance and legal systems.

Ghi chú

Hãy cùng DOL phân biệt doctrine và theory nhé! - Doctrine (chủ nghĩa) là một tập hợp các nguyên tắc, quy tắc và giá trị được coi là chính thức và cần thiết trong một hệ thống tư tưởng, tôn giáo, chính trị hoặc quân sự cụ thể. Doctrine thường được xây dựng từ các nguyên lý cốt lõi và được sử dụng để hướng dẫn và điều chỉnh hành vi, tư tưởng và hành động của một nhóm hoặc tổ chức. Ví dụ: "The doctrine of non-violence guided the principles and actions of Mahatma Gandhi in his struggle for India's independence." (Chủ nghĩa phi bạo lực đã hướng dẫn các nguyên tắc và hành động của Mahatma Gandhi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ). - Theory (học thuyết) là một hệ thống các khái niệm, nguyên lý và mô hình được phát triển để giải thích và hiểu một hiện tượng hay một lĩnh vực cụ thể. Lý thuyết có thể dựa trên nghiên cứu, quan sát, phân tích và lý luận. Nó thường được sử dụng để xây dựng một cơ sở kiến thức và cung cấp lý lẽ cho các quan điểm và phân tích. Ví dụ: "The theory of relativity proposed by Albert Einstein revolutionized our understanding of space, time, and gravity." (Lý thuyết tương đối do Albert Einstein đề xuất đã cách mạng hóa hiểu biết của chúng ta về không gian, thời gian và trọng lực).