VIETNAMESE

lý luận chính trị

ENGLISH

political theory

  
NOUN

/pəˈlɪtəkəl ˈθɪri/

political philosophy

Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, nó là bộ phận quan trọng trong kho tàng lý luận của nhân loại giới hạn trong lĩnh vực chính trị, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn chính trị của nhiều người, qua nhiều thế hệ.

Ví dụ

1.

Khi nghiên cứu lý luận chính trị, người ta khám phá các tác phẩm của các triết gia chính trị nổi tiếng như Plato, Machiavelli và Rousseau.

In studying political theory, one explores the works of renowned political philosophers such as Plato, Machiavelli, and Rousseau.

2.

Lý thuyết chính trị xem xét nguồn gốc và bản chất của quyền lực, tính hợp pháp, công lý, dân chủ và các khái niệm chính trị cơ bản khác.

Political theory examines the origins and nature of power, legitimacy, justice, democracy, and other fundamental political concepts.

Ghi chú

Lý luận chính trị (Political theory) là hệ thống (system) tri thức về lĩnh vực chính trị, nó là bộ phận quan trọng trong kho tàng lý luận của nhân loại (mankind's theoretical treasure) giới hạn trong lĩnh vực chính trị, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học (scientific) và thực tiễn (practical research) chính trị của nhiều người, qua nhiều thế hệ.