VIETNAMESE

luyện thi đại học

ENGLISH

college exam preparation

  

NOUN

/ˈkɑlɪʤ ɪgˈzæm ˌprɛpəˈreɪʃən/

Luyện thi đại học là hình thức ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thì đại học sau khi đã hoàn thành bậc THPT.

Ví dụ

1.

Giai đoạn luyện thi đại học có thể rất tàn nhẫn đối với một số học sinh.

The college exam preparation period can be brutal to some students.

2.

Bạn sẽ học môn gì để luyện thi đại học?

What subject will you take for the college exam preparation?

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số cụm từ tiếng Anh để nói về việc luyện thi nha!
- college exam preparation (luyện thi đại học): What subject will you take for the college exam preparation? (Bạn sẽ học môn gì để luyện thi đại học?)
- cram for the exam (luyện thi): She’s cramming for her history exam. (Con bé đang luyện thi môn Lịch sử.)
- transition exam preparation (luyện thi chuyển cấp): Our oldest daughter is taking a transition exam prepartion. (Con gái lớn của chúng tôi đang tham gia một lớp luyện thi chuyển cấp.)