VIETNAMESE

lưới mắt cáo

ENGLISH

lattice

  

NOUN

/ˈlætəs/

Lưới mắt cáo là một cấu trúc bao gồm các dải gỗ hoặc kim loại bắt chéo và gắn chặt với nhau với các khoảng trống hình vuông hoặc hình thoi để lại ở giữa.

Ví dụ

1.

Cây kim ngân lớn lên xung quanh lưới mắt cáo.

Honeysuckle was growing up a lattice round the door.

2.

Các cửa số được bao phủ bởi các lưới mắt cáo dày và cửa ra vào được gia cố bằng thép.

The windows were covered with a lattice of thick metal grilles, and the doors were of reinforced steel.

Ghi chú

Cùng phân biệt trellis lattice nha!
- Giàn che (trellis) là khung sân vườn ngoài trời dùng để ngăn khu vực chung.
- Lưới mắt cáo (lattice) là một cấu trúc bao gồm các dải gỗ hoặc kim loại bắt chéo và gắn chặt với nhau với các khoảng trống hình vuông hoặc hình thoi để lại ở giữa.