VIETNAMESE
luận văn thạc sĩ
ENGLISH
master's thesis
NOUN
/ˈmæstərz ˈθisəs/
Luận văn thạc sĩ: Là chuyên khảo chuyên sâu về một.
Ví dụ
1.
Tôi đang làm luận văn thạc sĩ.
I'm working on my master's thesis.
2.
Tôi tiếp tục sửa chữa luận văn thạc sĩ.
I keep correcting my master's thesis.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng chỉ tên gọi các luận văn nè!
- luận văn tốt nghiệp: graduation thesis
- luận văn tiến sĩ: doctoral thesis
- luận văn thạc sĩ: master's thesis