VIETNAMESE

lễ bế giảng

lễ tổng kết năm học

ENGLISH

closing ceremony of the school year

  

NOUN

/ˈkloʊzɪŋ ˈsɛrəˌmoʊni ʌv ðə skul jɪr/

a course-ending ceremony

Lễ bế giảng là buổi lễ được tổ chức vào dịp kết thúc một năm học.

Ví dụ

1.

Lễ bế giảng đã bị hoãn lại.

The closing ceremony of the school year was postponed.

2.

Cô ấy chẳng buồn tham dự lễ bế giảng.

She didn't bother to attend the closing ceremony of the school year.

Ghi chú

Một số mốc sự kiện trọng trong năm học:
- lễ tổng kết năm học: closing ceremony of the shool year
- lễ khai giảng năm học: beginning ceremony of the school year
- lễ tốt nghiệp: graduation ceremony