VIETNAMESE

lấn chiếm

xâm phạm

ENGLISH

encroach

  

NOUN

/ɪnˈkroʊʧ/

intrude, trespass

Lấn chiếm là xâm phạm (lãnh thổ, quyền, đời sống cá nhân. v.v) của một người.

Ví dụ

1.

Đại dương đang dần lấn chiếm sâu vào bờ biển.

The ocean is slowly encroaching upon the shoreline.

2.

Con người đang lấn chiếm môi trường sống của động vật.

People are encroaching on the animal's habitat.

Ghi chú

Một từ đồng nghĩa với encroach:
- xâm phạm (intrude): He had no right to intrude into their lives.
(Anh ấy không có quyền xâm phạm vào cuộc sống của họ.)