VIETNAMESE

lãi suất

ENGLISH

interest rate

  

NOUN

/ˈɪntrəst reɪt/

Lãi suất là giá cả của tiền vay thể hiện dưới hình thức tỉ lệ phần trăm trên số tiền vay theo khoảng thời gian xác định.

Ví dụ

1.

Lãi suất cũng áp dụng cho số tiền kiếm được tại ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng từ tài khoản tiền gửi.

An interest rate also applies to the amount earned at a bank or credit union from a deposit account.

2.

Lãi suất áp dụng cho hầu hết các giao dịch cho vay hoặc đi vay.

Interest rates apply to most lending or borrowing transactions.

Ghi chú

Cùng phân biệt interest interest rate nha!
- Lãi suất (interest rate) là giá cả của tiền vay thể hiện dưới hình thức tỉ lệ phần trăm trên số tiền vay theo khoảng thời gian xác định.
- Tiền lãi (interest) là phí trả cho một khoản vay tài sản cho chủ sở hữu như một hình thức bồi thường cho việc sử dụng của tài sản.