VIETNAMESE

lãi suất cho vay

lãi suất

ENGLISH

interest rate

  

NOUN

/ˈɪntrəst reɪt/

Lãi suất cho vay là lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo tiền gốc vay. Là giá cả của tiền vay thể hiện dưới hình thức tỉ lệ phần trăm trên số tiền vay theo khoảng thời gian xác định.

Ví dụ

1.

Trong kinh doanh ngân hàng, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước.

In banking business, interest rates shall be agreed upon by credit institutions and borrowers in accordance with regulations of the State Bank.

2.

Lãi suất cho vay cũng áp dụng cho số tiền kiếm được tại ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng từ tài khoản tiền gửi.

An interest rate also applies to the amount earned at a bank or credit union from a deposit account.

Ghi chú

Cùng phân biệt interestinterest rate nha!
- Lãi suất cho vay (interest rate) là giá cả của tiền vay thể hiện dưới hình thức tỉ lệ phần trăm trên số tiền vay theo khoảng thời gian xác định.
- Tiền lãi (interest) là phí trả cho một khoản vay tài sản cho chủ sở hữu như một hình thức bồi thường cho việc sử dụng của tài sản.