VIETNAMESE

kỳ thi đánh giá năng lực

ENGLISH

competency assessment exam

  

NOUN

/ˈkɑmpətɪnsi əˈsɛsmənt ɪgˈzæm/

Kỳ thi đánh giá năng lực là kỳ thi do các trường Đại học tự tổ chức riêng và có thể dùng kết quả để xét tuyển, đánh giá.

Ví dụ

1.

Những học sinh trường top thường được đại học nhận qua kỳ thi đánh giá năng lực.

Students from top schools are often accepted by the university through a competency assessment exam.

2.

Kỳ thi đánh giá năng lực là một trong những cách thức xét tuyển của đại học.

The competency assessment exam is one of the university entrance exams.

Ghi chú

Một số loại kỳ thi:
- university extrance exam (kỳ thi đại học)
- transition exam (kỳ thi chuyển cấp)
- national excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi)
- national high school exam (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)
- high school graduation exam (kỳ thi tốt nghiệp thpt)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)
- competency assessment exam (kỳ thi đánh giá năng lực)
- semester exam (kỳ thi học kỳ)
- end semester exam (kỳ thi cuối kỳ)
- high school entrance exam (kỳ thi cấp ba)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)