VIETNAMESE

chính trị học đại cương

ENGLISH

general political science

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl pəˈlɪtəkəl ˈsaɪəns/

Chính trị học đại cương là môn học giới thiệu cơ bản dành cho sinh viên năm nhất, năm hai về ngành khoa học chính trị.

Ví dụ

1.

Chính trị học đại cương là học phần đầu tiên chúng tôi học ở trường đại học.

General political science is the first module we studied at university.

2.

Chính trị học đại cương cung cấp một phần hướng dẫn cơ bản về chính trị, các thuật ngữ, hệ tư tưởng và thể chế của nó.

General political science provides an essential guide to politics, its terminologies, ideologies and institutions.

Ghi chú

Một số môn đại cương trong chương trình đại học:
- triết học: philosophy
- pháp luật đại cương: general law
- đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: revolutionary lines of Vietnamese Communist Party
- tư tưởng Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh thought
- những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin: basic tenets of Marxism-Lenism