VIETNAMESE

khúc thịt lợn

khúc thịt heo

ENGLISH

cuts of pork

  
NOUN

/kʌts ɒv pɔk/

Khúc thịt lợn là thuật ngữ về những miếng thịt heo còn nguyên tảng được xẻ tại những vị trí khác nhau của con heo.

Ví dụ

1.

Có nhiều khúc thịt lơn khác nhau như: dăm bông, thịt ba chỉ, bì lợn, bụng dưới ...

There are many different types of cuts of pork, such as: ham, bacon, pork belly, pork chop,...

2.

Nạc thăn chính là khúc thịt lợn mềm nhất.

Pork tenderloin is the tendest cut of pork.

Ghi chú

Khúc thịt lợn (cuts of pork) được chia thành 4 phần chính: vai (shoulder), thăn (loin), bụng (belly) và chân (leg).