VIETNAMESE

không sao

ENGLISH

no problem

  

NOUN

/noʊ ˈprɑbləm/

Không sao là cụm từ được nói để cho thấy rằng bạn sẽ hoặc có thể làm những gì ai đó đã yêu cầu bạn.

Ví dụ

1.

A: Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không? B: Vâng, không sao, chị có thể ạ.

A: Can I pay by credit card? B: Yes, no problem.

2.

A: Bạn có thể đón tôi vào buổi trưa được không? B: Chắc chắn rồi, không sao mà.

A: Can you pick me up at noon? B: Sure, no problem.

Ghi chú

Cụm no problem còn dùng để đáp lại lời cảm ơn, nó tương đương nghĩa những cụm sau:
- không có gì to tát: no biggie
- không có chi/gì: you're welcome
- có gì đâu: don’t mention it
- đừng bận tậm về nó: think nothing of it
- đó là niềm vinh hạnh của tôi: it was my pleasure