VIETNAMESE
không nỡ
ENGLISH
not have the heart to do something
NOUN
/nɑt hæv ðə hɑrt tu du ˈsʌmθɪŋ/
cannot find it in one's heart
Không nỡ là không sẵn lòng làm việc gì đó.
Ví dụ
1.
Tôi không nỡ nói với anh ấy rằng chấn thương của anh ấy sẽ khiến anh ấy không thể chơi bóng.
I didn't have the heart to tell him that his injury would prevent him from playing football.
2.
Cô ấy rủ tôi đi cùng và tôi không nỡ lòng nào từ chối.
She asked me to go with her and I didn't have the heart to refuse.
Ghi chú
Một idiom đồng nghĩa:
- không nỡ (cannot find it in one's heart): They were an hour late, but I couldn't find it in my heart to scold them.
(Họ đến muộn một tiếng, nhưng tôi không nỡ lòng nào mắng họ cả.)