VIETNAMESE

không thể không

ENGLISH

impossible not to

  

NOUN

/ɪmˈpɑsəbəl nɑt tu/

Không thể không là phải làm gì đó.

Ví dụ

1.

Trong một vấn đề như tự do hóa nông nghiệp, không thể không kể đến thực tế là việc thay đổi giá lương thực có những hậu quả cụ thể đối với việc phân phối nguồn thu.

In a matter such as the liberalization of agriculture it is impossible not to mention the fact that changing food prices has tangible consequences on the distribution of revenues.

2.

Khi đánh giá vấn đề dưới góc độ của thảm hoạ diệt chủng, không thể không kể đến một số sự kiện trong lịch sử.

When the issue is assessed in terms of the genocide agreement, it is impossible not to mention some events in the history.

Ghi chú

Một số từ gần nghĩa với impossible:
- không thể đạt được (unattainable): This is not an unattainable ideal.
(Đây không phải là một lý tưởng không thể đạt được.)
- không khả thi (unfeasible): There is considerable return migration except when the military-political situation in countries of origin makes this unfeasible.
(Có sự di cư trở lại đáng kể ngoại trừ khi tình hình quân sự-chính trị ở các quốc gia xuất xứ khiến điều này không khả thi.)