VIETNAMESE
không đồng đều
ENGLISH
uneven
NOUN
/əˈnivən/
unequal
Không đồng đều là không bằng nhau, không bằng phẳng.
Ví dụ
1.
Các chính trị gia nên cố gắng giải quyết các vấn đề về công bằng kinh tế, chẳng hạn như sự phân bổ lợi ích không đồng đều trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Politicians should be trying to tackle issues of economic fairness, such as the uneven distribution of benefits in the global financial system.
2.
Có sự phân bổ của cải không đồng đều trên khắp đất nước từ miền Bắc vào miền Nam.
There is an uneven distribution of wealth across the country from the north to the south.
Ghi chú
Một từ đồng nghĩa với uneven:
- không bằng nhau (unequal): The slices were unequal in size.
(Các lát có kích thước không bằng nhau.)