VIETNAMESE

không bao gồm

loại bỏ, loại

ENGLISH

not include

  

NOUN

/nɑt ɪnˈkludəd/

exclude, eliminate

Không bao gồm không chứa thứ gì đó như một bộ phận của thứ khác hoặc biến thứ gì đó thành một phần của thứ khác.

Ví dụ

1.

Báo cáo không đầy đủ; nó không bao gồm doanh số bán hàng ở Pháp, chẳng hạn.

The report is incomplete; it does not include sales in France, for example.

2.

Tên công ty không được bao gồm nhãn hiệu trừ khi được sự đồng ý của chủ sở hữu.

A company's name must not include a trade mark unless its owner's consent is obtained.

Ghi chú

Một số từ đồng nghĩa:
- loại (exclude): His name was excluded from the list.
(Tên của anh ta đã bị loại khỏi danh sách.)
- loại bỏ (eliminate): She went through the typescript carefully to eliminate all errors from it.
(Cô ấy đã xem qua bản đánh máy một cách cẩn thận để loại bỏ tất cả các lỗi từ nó.)