VIETNAMESE
quản trị kinh doanh quốc tế
ENGLISH
International Business Administration
NOUN
/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/
Quản trị kinh doanh quốc tế là ngành học sẽ cung cấp người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế…
Ví dụ
1.
Cô nhập học tại Đại học Quốc tế Hoa Kỳ năm 2000 và theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.
She enrolled at the United States International University in 2000 and studied International Business Administration.
2.
Tôi học quản trị kinh doanh quốc tế.
I studied International Business Administration.
Ghi chú
Sự khác biệt giữa ngành kinh tế đối ngoại (International Economics) hay còn gọi là kinh tế quốc tế và ngành kinh doanh quốc tế (International Business)
- International Economics: kinh tế đối ngoại/ kinh tế quốc tế nghiêng về kiến thức kinh tế nhiều hơn so với kinh doanh, chương trình đào tạo bao gồm nội dung kinh tế ứng dụng và kinh doanh quốc tế.
- International Business: kinh doanh quốc tế nghiêng về kiến thức kinh doanh nhiều hơn so với kinh tế, chương trình đào tạo bao gồm nội dung về kinh doanh.