VIETNAMESE

khoa lý sinh

ENGLISH

biophysics

  

NOUN

/ˌbaɪoʊˈfɪsɪks/

Khoa lý sinh là môn khoa học liên ngành, ứng dụng lý thuyết và phương pháp của khoa học vật lý vào các vấn đề sinh học.

Ví dụ

1.

Phạm vi nghiên cứu của khoa lý sinh trải từ so sánh chuỗi đến mạng thần kinh.

The scope of research in biophysics ranges from string comparisons to neural networks.

2.

Trong những năm gần đây, khoa lý sinh còn nghiên cứu đến chế tạo chi cơ học và thiết bị nano để điều hoà chức năng sinh học.

In recent years, biophysics has also researched to manufacture mechanical limbs and nanodevices to regulate biological functions.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến khoa lý sinh:
- molecular biology (sinh học phân tử)
- cellular biology (sinh học tế bào)
- structural biophysics (lý sinh cấu trúc)