VIETNAMESE

khoa dược lý

ENGLISH

pharmacology department

  

NOUN

/ˌfɑrməˈkɑləʤi dɪˈpɑrtmənt/

Khoa dược lý là đơn vị có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc có nguồn gốc sinh học và kiểm nghiệm các thuốc bằng phương pháp sinh học; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo.

Ví dụ

1.

Sinh viên có thể chọn học tại khoa dược lý nếu họ muốn nghiên cứu về tình trạng vật lý của thuốc.

Students can choose to study at the pharmacology department if they want to do research on the physical condition of medicine.

2.

Các nhân viên trong khoa dược lý đang phân tích vắc-xin covid-19.

The staff in the pharmacology department are analyzing the vaccine for covid-19.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Dietetics (khoa dinh dưỡng)
- Diagnostic imaging department (khoa chẩn đoán hình ảnh y học)
- Endocrinology (khoa nội tiết)
- Laboratory (phòng xét nghiệm)
- Inpatient department (khoa bệnh nhân nội trú)
- Nephrology (thận học)