VIETNAMESE

khoa lâm sàng

ENGLISH

clinical department

  

NOUN

/ˈklɪnəkəl dɪˈpɑrtmənt/

Khoa lâm sàng là các đơn vị có tổ chức hoạt động khám đầu tiên của tất cả quy trình khám chữa bệnh.

Ví dụ

1.

Khoa lâm sàng có nhiệm vụ xét nghiệm và chẩn đoán sơ bộ cho bệnh nhân.

The clinical department is responsible for testing and preliminary diagnosis for patients.

2.

Khoa thăm dò chức năng là một trong những khoa lâm sàng.

The functional exploration department is one of the clinical departments.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Oncology (ung thư học)
- Odontology (khoa nha)
- Accident and Emergency Department (khoa ở nạn và cấp cứu)
- Anesthesiology (chuyên khoa gây mê)
- Haematology (khoa huyết học)
- Internal medicine (nội khoa)