VIETNAMESE

khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

ENGLISH

infection control department

  

NOUN

/ɪnˈfɛkʃən kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa cận lâm sàng nhận sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện. - Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ xinh an toàn thực phẩm.

Ví dụ

1.

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn ngăn ngừa hoặc ngăn chặn sự lây lan của sự nhiễm trùng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Infection control department prevents or stops the spread of infections in healthcare settings.

2.

Một trong những mục tiêu của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là thực hiện giám sát toàn diện các bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe và các sinh vật có ý nghĩa dịch tễ học.

One of the goals of the infection control department is to perform comprehensive surveillance for healthcare-associated infections and epidemiologically significant organisms.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
functional exploration department: khoa thăm dò chức năng
cardiology department: khoa nội tim mạch
ear nose throat department: khoa tai mũi họng
infection control department: khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
diagnostic imaging department: khoa chẩn đoán hình ảnh
emergency department: khoa cấp cứu