VIETNAMESE

khoa học viễn tưởng

ENGLISH

science fiction

  

NOUN

/ˈsaɪəns ˈfɪkʃən/

sci-fi

Khoa học viễn tưởng là một thể loại tiểu thuyết hư cấu mang các yếu tố khoa học.

Ví dụ

1.

Những sinh vật kỳ lạ đến từ ngoài không gian vẫn là một chủ đề phổ biến cho các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Strange beings from outer space are still a popular subject for science fiction films.

2.

Hai trăm sáu mươi hai sinh viên đại học được dành bảy phút để vẽ một người ngoài hành tinh có thể dùng làm nguồn cảm hứng cho một câu chuyện khoa học viễn tưởng.

Two hundred sixty-two undergraduates were given seven minutes to draw an alien that could serve as the inspiration for a science fiction tale.

Ghi chú

Một số thể loại phụ của khoa học viễn tưởng:
- parallel world (thế giới song song)
- military sci-fi (khoa viễn tưởng quân sự)
- steampunk (khoa học viễn tưởng về máy móc thiết bị chạy bằng hơi nước)
- dystopian fiction (phản địa đàng viễn tưởng)