VIETNAMESE

khoa học luận

trí thức luận

ENGLISH

epistemology

  

NOUN

/ɪˌpɪstəˈmɑləʤi/

Khoa học luận là llĩnh vực nghiên cứu những quy luật vận động và phát triển của khoa học với tư cách vừa là một hệ thống xã hội đặc thù, một hình thức hoạt động xã hội đặc biệt; nghiên cứu cấu trúc, biến đổi và sự tác động của khoa học đối với các hệ thống xã hội.

Ví dụ

1.

The purpose of epistemology is to study the theoretical bases to improve the effectiveness of scientific activities.

Mục đích của khoa học luận là nghiên cứu những cơ sở lí luận để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động khoa học.

2.

Khoa học luận đã manh nha từ thời Hi Lạp cổ đại.

Epistemology has been around since ancient Greece.

Ghi chú

Khoa học luận (epistemology) là llĩnh vực nghiên cứu những quy luật vận động (laws of movement) và phát triển của khoa học với tư cách vừa là một hệ thống xã hội đặc thù (particular social system), một hình thức hoạt động xã hội đặc biệt (special form of social activity); nghiên cứu cấu trúc, biến đổi và sự tác động của khoa học đối với các hệ thống xã hội (social system).