VIETNAMESE

khóa luận tốt nghiệp

ENGLISH

graduate dissertation

  

NOUN

/ˈgræʤuɪt ˌdɪsərˈteɪʃən/

dissertation

Khóa luận tốt nghiệp là nơi đúc kết lại các kỹ năng và kiến thức được học của bạn trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, giúp các Giảng viên đánh giá trình độ và khả năng tiếp thu của các bạn một cách khách quan, chính xác.

Ví dụ

1.

Sau khi hoàn tất khóa luận tốt nghiệp, các bạn sẽ hoàn thành chương trình học tại trường, được cấp bằng tốt nghiệp đại học và có đủ kiến thức chuyên môn để bắt đầu làm việc.

After completing the graduate disseration, you will complete the program at the school, be awarded a university diploma and have enough professional knowledge to start working.

2.

Khóa luận tốt nghiệp giúp nhà trường đánh giá năng lực, xếp loại tốt nghiệp chính xác mỗi sinh viên.

Graduate dissertation helps the school assess the ability, accurately classify each student.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến khóa luận tốt nghiệp:
- topic (chủ đề)
- graduate (tốt nghiệp)
- theory (học thuyết)
- accreditation (công nhận)