VIETNAMESE

khoa du hành vũ trụ

ENGLISH

faculty of astronautics

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˌæstrəˈnɑtɪks/

Khoa du hành vũ trụ là khoa chuyên đào tạo, nghiên cứu về về du hành vũ trụ.

Ví dụ

1.

Khoa Du hành vũ trụ định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín.

The Faculty of Astronautics plans to become a prestigious training and research unit.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Du hành vũ trụ là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến ngành du hành vũ trụ.

The educational philosophy of Faculty of Astronautics is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related to astronautics.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành du hành vũ trụ:
- geocentric model (mô hình địa tâm)
- heliocentrism (thuyết nhật tâm)
- theory of relativity (thuyết tương đối)
- big bang (vụ nổ lớn)