VIETNAMESE

khoa điện

ENGLISH

faculty of electrical engineering

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ɪˈlɛktrɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Khoa điện là khoa chuyên đào tạo về điện, đáp ứng nhu cầu về nhân lực ngành điện tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Khoa Điện định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín.

The Faculty of Electrical Engineering plans to become a prestigious training and research unit.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Điện là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật điện.

The educational philosophy of the Faculty of Electrical Engineering is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related to electrical engineering.

Ghi chú

Một số ngành học liên quan đến điện - điện tử (electrical and electronic engineering):
- kỹ thuật điện tử: electronic engineering
- kỹ thuật viễn thông: telecommunications engineering
- điều khiển học: cybernetics
- kỹ thuật điện: electrical engineering