VIETNAMESE

khoa cơ khí

khoa cơ khí chế tạo máy

ENGLISH

faculty of mechanical engineering

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv məˈkænɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Khoa Cơ khí là khoa chuyên ngành lĩnh vực Cơ khí.

Ví dụ

1.

Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là đơn vị hàng đầu tại khu vực phía Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí.

The Faculty of Mechanical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology and Education is a leading unit in the South in training, scientific research and technology transfer in the field of mechanical engineering.

2.

Khoa Cơ khí chế tạo máy của trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt - Hàn được thành lập từ năm 1998.

Faculty of Mechanical Engineering of Vietnam – Korea Industrial Technical College was established in 1998.

Ghi chú

Một số ngành/môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí:
- Aerospace: Hàng không vũ trụ
- Biotechnology: Công nghệ sinh học
- Cyber Security: An ninh mạng
- Ergonomics: Công thái học
- Nanotechnology: Công nghệ nano
- Robotics: Robot học