VIETNAMESE

hợp đồng

ENGLISH

contract

  

NOUN

/ˈkɑnˌtrækt/

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật.

Ví dụ

1.

Hình thức của hợp đồng thử việc có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản.

The form of the probationary contract can be oral or in writing.

2.

Trong một hợp đồng song ngữ, điều quan trọng hơn cả là sự lựa chọn luật pháp và quyền tài phán đều được quy định rõ ràng.

In a bilingual contract, it is all the more important that both choice of law and jurisdiction are clearly regulated.

Ghi chú

Trong nhiều trường hợp thì 2 từ này hay được dùng thay thế nhau, nhưng thật ra chúng có sự khác biệt đó, cùng phân biệt contract agreement nha!
- Thỏa thuận (agreement) là một lời hứa hoặc sự sắp xếp giữa hai hoặc nhiều người về một ý định chung.
- Hợp đồng (contract) là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra nghĩa vụ chung và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.