VIETNAMESE
hội khoẻ phù đổng
ENGLISH
National Phu Dong Sports Game
NOUN
/ˈnæʃənəl fu dɔŋ spɔrts geɪm/
Hội khoẻ phù đổng là đại hội Thể dục Thể thao trong nhà trường phổ thông dành cho học sinh Việt Nam, do ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức.
Ví dụ
1.
Năm nay bạn có tham gia hội khoẻ Phù Đổng không?
Are you going to join the National Phu Dong sports game this year?
2.
Hội khoẻ Phù Đổng có được tổ chức hàng năm không?
Is the National Phu Dong sports game held annually?
Ghi chú
Hội khoẻ phù đổng (National Phu Dong sports game) là đại hội thể dục thể thao (sports festival) trong nhà trường phổ thông dành cho học sinh Việt Nam, do ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức.