VIETNAMESE
học viện ngoại giao
ENGLISH
Diplomatic Academy of Vietnam
NOUN
/ˌdɪpləˈmætɪk əˈkædəmi ʌv viˌɛtˈnɑm/
Học viện ngoại giao là cơ sở đào tạo đầu ngành thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại.
Ví dụ
1.
Học viện Ngoại giao Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Diplomatic Academy of Vietnam is under management of Ministry of Foreign Affairs of Vietnam.
2.
Học viện Ngoại giao có những khoa nào?
What departments are there at Diplomatic Academy of Vietnam?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên tiếng Anh của một số học viện ở Việt Nam nha!
- People's Security Academy (học viện an ninh)
- Posts and Telecommunications Institute of Technology (học viện công nghệ bưu chính viễn thông)
- Vietnam Aviation Academy (học viện hàng không)
- National Academy of Public Administration (học viện hành chính quốc gia)
- Academy of Cryptography Techniques (học viện kỹ thuật mật mã)
- Military Technology Academy (học viện kỹ thuật quân sự)
- Banking Academy (học viện ngân hàng)
- Diplomatic Academy of Vietnam (học viện ngoại giao)
- Vietnam Academy of Finance (học viện tài chính)
- Academy of Justice (học viện tư pháp)