VIETNAMESE
học viện công nghệ bưu chính viễn thông
ENGLISH
Posts and Telecommunications Institute of Technology
NOUN
/poʊsts ænd ˌtɛləkəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪnstəˌtut ʌv tɛkˈnɑləʤi/
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông là một tổ chức Nghiên cứu - Giáo dục Đào tạo có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Ví dụ
1.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chịu sự giám sát của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Posts and Telecommunications Institute of Technology is aunder the supervision of Vietnam Posts and Telecommunications Group.
2.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có những khoa nào?
What departments are there at Posts and Telecommunications Institute of Technology?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên tiếng Anh của một số học viện ở Việt Nam nha!
- People's Security Academy (học viện an ninh)
- Posts and Telecommunications Institute of Technology (học viện công nghệ bưu chính viễn thông)
- Vietnam Aviation Academy (học viện hàng không)
- National Academy of Public Administration (học viện hành chính quốc gia)
- Academy of Cryptography Techniques (học viện kỹ thuật mật mã)
- Military Technology Academy (học viện kỹ thuật quân sự)
- Banking Academy (học viện ngân hàng)
- Diplomatic Academy of Vietnam (học viện ngoại giao)
- Vietnam Academy of Finance (học viện tài chính)
- Academy of Justice (học viện tư pháp)