VIETNAMESE

học viện bưu chính viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

ENGLISH

Posts and Telecommunications Institute of Technology

  

NOUN

/poʊsts ænd ˌtɛləkəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪnstəˌtut ʌv tɛkˈnɑləʤi/

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một tổ chức Nghiên cứu - Giáo dục Đào tạo với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Ví dụ

1.

Học viện Bưu chính Viễn thông là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Posts and Telecommunications Institute of Technology is a public training institution under the Ministry of Information and Communications.

2.

Học viện Bưu chính Viễn thông có 2 cơ sở đào tạo Đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 29.000 sinh viên.

Posts and Telecommunications Institute of Technology has 2 university branches in Hanoi and Ho Chi Minh City with a size of 29,000 students.

Ghi chú

Từ vựng ngành Bưu chính Viễn thông:
- digital transmission: truyền dẫn số
- transit network: mạng chuyển tiếp
- cyberspace: không gian mạng
- air mail: hệ thống vận chuyển thư từ bưu kiện qua đường hàng không
- postal code: mã bưu điện
- zip code: mã vùng