VIETNAMESE

học thầy không tày học bạn

ENGLISH

better learn your friend than your teacher

  

NOUN

/ˈbɛtər lɜrn jʊər frɛnd ðæn jʊər ˈtiʧər/

Học thầy không tày học bạn là việc chúng ta học những kiến thức ở trường thì không bằng việc chúng ta học ở nhiều nguồn, nhiều nơi khác chẳng hạn như bạn bè.

Ví dụ

1.

"Học thầy không tày học bạn" là một trong những câu thành ngữ nổi tiếng ở trường lớp.

"Better learn your friend than your teacher" is one of the famous idioms in school.

2.

Học thầy không tày học bạn không nên được hiểu quá nhiều theo nghĩa đen.

You should not take too literally the phrase better learn your friend than your teacher.

Ghi chú

Một số thành ngữ về học tập:
- as easy as ABC (quá đơn giản)
- crack a book (mở sách ra học một cách tiêu cực)
- have one’s nose in a book (mải mê đọc sách)
- learn something by heat (học thuộc lòng)
- be quick on the uptake (tiếp thu nhanh)