VIETNAMESE

học tập suốt đời

ENGLISH

lifelong learning

  

NOUN

/ˈlaɪˈflɔŋ ˈlɜrnɪŋ/

Học tập suốt đời là một hình thức giáo dục tự khởi xướng, tập trung vào sự phát triển cá nhân.

Ví dụ

1.

Học tập suốt đời không chỉ nâng cao khả năng hòa nhập xã hội, quyền công dân tích cực và sự phát triển cá nhân mà còn tăng khả năng cạnh tranh và khả năng tuyển dụng.

Lifelong learning does not only enhance social inclusion, active citizenship and individual development, but also increases competitiveness and employability.

2.

Con người chỉ có thể phát triển hơn nếu biết cách học tập suốt đời.

People can only develop more if they know about lifelong learning.

Ghi chú

Học tập suốt đời (life-long learning) là một hình thức giáo dục tự khởi xướng (self-initiated education), tập trung vào sự phát triển cá nhân (personal development).