VIETNAMESE

học sinh giỏi thành phố

ENGLISH

excellent student at the city level

  

NOUN

/ˈɛksələnt ˈstudənt æt ðə ˈsɪti ˈlɛvəl/

Học sinh giỏi thành phố là những học sinh giỏi trong phạm vi thành phố.

Ví dụ

1.

Anh từng là học sinh giỏi thành phố môn Toán và nhận được học bổng của một trường đại học Singapore vào năm ngoái.

He was an excellent student at the city level in Mathematics and received a scholarship from a Singapore university last year.

2.

Kỳ thi học sinh giỏi thành phố sẽ được tổ chức vào tháng sau.

The excellent student at the city level competition will be held next month.

Ghi chú

Cùng học cách phân loại các cấp học sinh giỏi nha!
- excellent student at district level (học sinh giỏi cấp quận)
- excellent student at school level (học sinh giỏi cấp trường)
- excellent student at city level (học sinh giỏi cấp thành phố)
- excellent student at province level (học sinh giỏi cấp tỉnh)
- excellent student at national level (học sinh giỏi cấp quốc gia)