VIETNAMESE
học sinh giỏi cấp thành phố
ENGLISH
excellent student at city level
NOUN
/ˈɛksələnt ˈstudənt æt ˈsɪti ˈlɛvəl/
Học sinh giỏi cấp thành phố là những học sinh giỏi trong phạm vi thành phố.
Ví dụ
1.
Em sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa để trở thành học sinh giỏi cấp thành phố.
I will work harder to become an excellent student at city level.
2.
Những học sinh giỏi nhất của các quận sẽ tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố.
The best students of the districts will participate in the excellent student at city level competition.
Ghi chú
Phân loại học sinh giỏi các cấp nè!
- học sinh giỏi cấp trường: excellent students at school level
- học sinh giỏi cấp quận: excellent students at district level
- học sinh giỏi cấp thành phố: excellent students at school level
- học sinh giỏi cấp tỉnh: excellent students at province level
- học sinh giỏi cấp quốc gia: excellent students at national level