VIETNAMESE
học sinh giỏi cấp tỉnh
ENGLISH
excellent student at provincial level
NOUN
/ˈɛksələnt ˈstudənt æt prəˈvɪnʃəl ˈlɛvəl/
Học sinh giỏi cấp tỉnh là những học sinh giỏi trong phạm vi tỉnh.
Ví dụ
1.
Cô sẽ tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
She will join a competition for excellent student at provincial level.
2.
Những học sinh giỏi nhất của các thành phố sẽ tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
The best students of the city will participate in the excellent student at provincial level competition.
Ghi chú
Phân loại học sinh giỏi các cấp nè!
- học sinh giỏi cấp trường: excellent students at school level
- học sinh giỏi cấp quận: excellent students at district level
- học sinh giỏi cấp thành phố: excellent students at school level
- học sinh giỏi cấp tỉnh: excellent students at province level
- học sinh giỏi cấp quốc gia: excellent students at national level