VIETNAMESE

học sinh giỏi tiếng anh

ENGLISH

english excellent student

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ ˈɛksələnt ˈstudənt/

Học sinh giỏi tiếng anh là những học sinh thể hiện khả năng học tập, thành tích vượt trội hơn so với những học sinh khác trong môn tiếng anh.

Ví dụ

1.

Năm ngoái, cậu đạt danh hiệu học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố.

Last year, he achieved the title of an English excellent student at the city level.

2.

Kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố sẽ được tổ chức vào tháng sau nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

The English excellent student at the city level will be held next month so be prepared.

Ghi chú

Cùng học cách phân loại các cấp học sinh giỏi nha!
- excellent student at district level (học sinh giỏi cấp quận)
- excellent student at school level (học sinh giỏi cấp trường)
- excellent student at city level (học sinh giỏi cấp thành phố)
- excellent student at province level (học sinh giỏi cấp tỉnh)
- excellent student at national level (học sinh giỏi cấp quốc gia)