VIETNAMESE
hình chiếu bằng
hình chiếu 3D
ENGLISH
flat projection
NOUN
/flæt prəˈʤɛkʃən/
3D projection
Hình chiếu bằng là hình biểu diễn 3 chiều của đối tượng lên mặt phẳng hai chiều.
Ví dụ
1.
Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.
Flat projection is projected from top to bottom.
2.
Hình chiếu bằng là mặt phẳng nằm ngang.
Flat projection is a horizontal plane.
Ghi chú
Hình chiếu bằng (The flat projection) là sự thể hiện 3 chiều (3-dimensional representation) của vật thể trên một mặt phẳng hai chiều (two-dimensional plane).