VIETNAMESE
hệ văn bằng hai
ENGLISH
second degree system
NOUN
/ˈsɛkənd dɪˈgri ˈsɪstəm/
Hệ đào tạo Văn bằng hai là một chương trình đào tạo dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp một Văn bằng khác từ hệ Cao đẳng trở lên.
Ví dụ
1.
Sinh viên văn bằng hai có cơ hội tốt hơn để được làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức của cả hai lĩnh vực.
Second degree students have a better chance to get employed in sectors that require the knowledge of both fields.
2.
Bạn sẽ làm gì sau khi học xong văn bằng hai?
What are you going to do after finishing that second degree of yours?
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng trong tiếng Anh liên quan đến một số hệ đào tạo chia theo cấp bậc nha!
- formal university system (hệ đại học chính quy)
- inter-university system (hệ liên thông)
- intermediate system (hệ trung cấp)
- second degree system (hệ văn bằng hai)