VIETNAMESE
hệ tuần hoàn
ENGLISH
circulatory system
NOUN
/ˈsɜrkjələˌtɔri ˈsɪstəm/
Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, ôxy, cacbon điôxit, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi.
Ví dụ
1.
Hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh trong hệ tuần hoàn và tiêu diệt chúng.
The immune system attacks healthy cells in the circulatory system and destroys them.
2.
Mạch máu là bộ phận trong hệ tuần hoàn giúp luân chuyển máu trong cơ thể.
The blood vessels are the part of the circulatory system that transports blood throughout the body.
Ghi chú
Hệ tuần hoàn (circulatory system) là mạng lưới bao gồm:
- máu: blood
- mạch máu: vessels
- bạch huyết: lymph