VIETNAMESE

hành chánh

hành chính

ENGLISH

administration

  
NOUN

/ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Hành chánh là quá trình thực hiện các chính sách, quy định và quyền lực của một tổ chức hoặc cơ quan nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và tuân thủ các quy định đã đề ra.

Ví dụ

1.

Ban hành chánh trường đại học thực hiện các chính sách mới cho phúc lợi sinh viên.

The university administration implemented new policies for student welfare.

2.

Hành chánh chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của tổ chức.

The administration is responsible for managing the daily operations of the organization.

Ghi chú

Phân biệt administration và management: - Administration (quản lý hành chính): Đề cập đến việc tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động trong một tổ chức, bao gồm lập kế hoạch, quản lý tài chính, phân công nhiệm vụ, và xử lý các vấn đề hành chính. Ví dụ: The administration of the company is responsible for making strategic decisions and overseeing day-to-day operations. (Ban quản lý của công ty có trách nhiệm đưa ra quyết định chiến lược và giám sát hoạt động hàng ngày.) - Management (quản lý): Đề cập đến việc điều hành và kiểm soát các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Quản lý bao gồm lãnh đạo, phân công nhiệm vụ, tập trung vào quy trình và quản lý nhân viên. Ví dụ: The management team is responsible for setting goals and objectives and ensuring that they are achieved efficiently. (Đội ngũ quản lý có trách nhiệm đặt ra mục tiêu và đảm bảo chúng được đạt được một cách hiệu quả.)