VIETNAMESE
hàng tồn
hàng tồn kho
ENGLISH
inventory
NOUN
/ˌɪnvənˈtɔri/
stock
Hàng tồn là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho.
Ví dụ
1.
Cửa hàng bách hóa đang bán đấu giá số hàng tồn còn lại.
The department store is auctioning off the remaining inventory.
2.
Hàng tồn sẽ được xử lý trong vòng 12 tuần tới.
The inventory will be disposed of over the next twelve weeks.
Ghi chú
Cùng phân biệt excess inventory inventory nha!
- Hàng tồn kho/hàng tồn (inventory) là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho.
- Hàng bán chậm (excess inventory) là hàng có sức mua không cao và được sản xuất nhiều quá mức so với nhu cầu của người tiêu dụng.