VIETNAMESE

tổn thất

ENGLISH

damage

  

NOUN

/ˈdæməʤ/

Tổn thất là sự thiệt hại của một đối tượng nào đó phát sinh từ một biển cổ bất ngờ ngoài ý muốn của chủ sở hữu.

Ví dụ

1.

Gió mạnh đã làm mái nhà bị tổn thất nghiêm trọng.

Strong winds had caused serious damage to the roof.

2.

Những phát hiện gần đây về tham nhũng đã gây tổn thất nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty.

Recent discoveries about corruption have done serious damage to the company's reputation.

Ghi chú

Một thành ngữ với damage:
- tổn thất đã xảy ra (the damage be done): I didn't even know I'd offended her until Colin told me and then it was too late - the damage was done.
(Tôi thậm chí còn không biết mình đã xúc phạm cô ấy cho đến khi Colin nói với tôi và sau đó đã quá muộn - tổn thất đã xảy ra.)