VIETNAMESE

hàng lỗi

hàng hoá bị lỗi, hàng bị lỗi, hàng hoá có khuyết tật

ENGLISH

defective goods

  

NOUN

/dɪˈfɛktɪv gʊdz/

faulty goods

Hàng lỗi là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được lỗi tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng.

Ví dụ

1.

Việc thay thế hoặc hoàn lại tiền hàng lỗi được đảm bảo.

The replacement or refund of defective goods is guaranteed.

2.

Đây là một tình huống không thỏa đáng khi những gì anh ta thực sự muốn là có hàng lỗi được sửa chữa hoặc thay thế.

This is an unsatisfactory situation when what he really wants is to have the defective goods repaired or replaced.

Ghi chú

Cùng phân biệt goods, cargoproduct!
- Hàng hoá (goods) là hàng hoá được sản xuất ra, sau đó được mua bán, trao đổi và cuối cùng là tiêu dùng.
Ví dụ: There is a 25% discount on all electrical goods until the end of the week.
(Đang có chương trình giảm giá 25% tất cả các hàng hoá điện máy đến cuối tuần.)
- Hàng hoá (cargo/freight) là hàng được vận chuyển bằng tàu hoặc máy bay cho mục đích thương mại.
Ví dụ: The ship will unlage her cargo today.
(Con tàu sẽ dỡ hàng của cô ấy hôm nay.)
- Sản phẩm (product) là hàng hóa được chào bán.
Ví dụ: They put a new product on the market.
(Họ đưa một sản phẩm mới ra thị trường.)