VIETNAMESE

hạch toán phụ thuộc

ENGLISH

dependent accounting

  

NOUN

/dɪˈpɛndənt əˈkaʊntɪŋ/

Hạch toán phụ thuộc là chế độ tài chính của chi nhánh hoàn toàn phụ thuộc và công ty mẹ. Chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai và quyết toán thuế.

Ví dụ

1.

Khi thành lập chi nhánh, công ty có thể lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc và cần chú ý những đặc điểm riêng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong quá trình hoạt động.

When establishing a branch, the company can choose the form of dependent accounting and should pay attention to the specific characteristics of the dependent accounting branch during its operation.

2.

Mỗi cuối tháng, chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty.

At the end of each month, the dependent accounting branch must transfer data and documents of revenue and expenses to the company.

Ghi chú

Cùng phân biệt independent accounting dependent accounting nha!
- Hạch toán độc lập (independent accounting) là chế độ tài chính của chi nhánh hoàn toàn độc lập với công ty mẹ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế. Chi nhánh này có con dấu, mã số thuế.
- Hạch toán phụ thuộc (dependent accounting) là chế độ tài chính của chi nhánh hoàn toàn phụ thuộc và công ty mẹ. Chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai và quyết toán thuế.