VIETNAMESE

góc chụp

ENGLISH

camera angle

  
NOUN

/ˈkæmərə ˈæŋgəl/

Góc chụp là vị trí cụ thể mà máy quay phim hoặc máy quay video được đặt để chụp ảnh.

Ví dụ

1.

Các góc chụp khác nhau sẽ có những tác động khác nhau đến người xem và cách họ cảm nhận cảnh được ghi lại.

The different camera angles will have different effects on the viewer and how they perceive the scene that is shot.

2.

Góc chụp là một trong những tính năng quan trọng nhất trong nhiếp ảnh.

Camera angle is one of the most important features in photography.

Ghi chú

Các yếu tố quan trọng khi chụp hình:

- ánh sáng: lighting

- bố cục: composition

- màu sắc: color

- chủ thể: color